PAWEŁ PUTKOWSKI

Anna Dużyńska posiada ponad 20-letnie doświad­czenie w branży dewe­lo­per­skiej zdobyte podczas pracy zarówno dla pol­skich, jak i zagra­nicznych firm. Spe­cja­lizuje się w …

Można zamieszkać na Aluzyjnej 21

Osiedle Alu­zyjna 21 na war­szaw­skiej Bia­łołęce zostało oddane do użyt­ko­wania w zapo­wia­danym ter­minie i czeka na pierw­szych mieszkańców.

Ponad 70 proc. mieszkań dostępnych w inwe­stycji zna­lazło swoich wła­ści­cieli, którzy już wkrótce odbiorą klucze do wyma­rzonego M.

ANNA DUŻYŃSKA

Anna Dużyńska posiada ponad 20-letnie doświad­czenie w branży dewe­lo­per­skiej zdobyte podczas pracy zarówno dla pol­skich, jak i zagra­nicznych firm. Spe­cja­lizuje się w …

BŁAŻEJ WROŃSKI

Anna Dużyńska posiada ponad 20-letnie doświad­czenie w branży dewe­lo­per­skiej zdobyte podczas pracy zarówno dla pol­skich, jak i zagra­nicznych firm. Spe­cja­lizuje się w …

RENATA PAWLUKIEWICZ

Dyrektor zarzą­dzająca spe­cja­li­zująca się w obszarze zarzą­dzania roz­wojem biz­ne­sowym, sprzedażą i mar­ke­tingiem. Posiada wie­lo­letnie doświad­czenie w nad­zo­ro­waniu i koor­dy­no­waniu dzia­łal­ności spółek, wpro­wa­dzaniu na rynek nowych pro­duktów i usług oraz reali­zacji stra­tegii rozwoju i sprzedaży pro­jektów deweloperskich.

JUSTYNA JACHNA

Anna Dużyńska posiada ponad 20-letnie doświad­czenie w branży dewe­lo­per­skiej zdobyte podczas pracy zarówno dla pol­skich, jak i zagra­nicznych firm. Spe­cja­lizuje się w …

Aluzyjna 21 – zakończenie prac budowlanych. 

Jak wszyscy dewe­lo­perzy na polskim rynku, również DWE Group doświad­czyło tur­bu­lencji wywo­łanych epi­demią COVID19, wojną na Ukrainie, wzrostem cen robót budow­lanych oraz inflacji cen wraz ze wzrostem stóp pro­cen­towych, które spo­wo­dowały zastój na rynku kre­dytów hipo­tecznych. Z tego powodu szcze­gólnie cie­szymy się, że w takich nie­pewnych czasach z suk­cesem dopro­wa­dzi­liśmy do zakoń­czenia robót budow­lanych naszej inwe­stycji w War­szawie na Białołęce- osiedla Alu­zyjna 21. 

MICHAŁ JACHNA

Doświad­czony spe­cja­lista w kie­ro­waniu budową inwe­stycji wie­lo­ro­dzinnych. Posiada upraw­nienia budowlane w branży kon­struk­cyjno –budow­lanej bez ogra­niczeń. Sprawuje nadzór i kon­trolę nad reali­zowaną budową

SZYMON PUTKOWSKI

Doświad­czony spe­cja­lista w kie­ro­waniu budową inwe­stycji wie­lo­ro­dzinnych. Posiada upraw­nienia budowlane w branży kon­struk­cyjno –budow­lanej bez ogra­niczeń. Sprawuje nadzór i kon­trolę nad reali­zowaną budową