PAWEŁ PUTKOWSKI

Anna Dużyńska posiada ponad 20-letnie doświad­czenie w branży dewe­lo­per­skiej zdobyte podczas pracy zarówno dla pol­skich, jak i zagra­nicznych firm. Spe­cja­lizuje się w …

ANNA DUŻYŃSKA

Anna Dużyńska posiada ponad 20-letnie doświad­czenie w branży dewe­lo­per­skiej zdobyte podczas pracy zarówno dla pol­skich, jak i zagra­nicznych firm. Spe­cja­lizuje się w …

BŁAŻEJ WROŃSKI

Anna Dużyńska posiada ponad 20-letnie doświad­czenie w branży dewe­lo­per­skiej zdobyte podczas pracy zarówno dla pol­skich, jak i zagra­nicznych firm. Spe­cja­lizuje się w …

RENATA PAWLUKIEWICZ

Dyrektor zarzą­dzająca spe­cja­li­zująca się w obszarze zarzą­dzania roz­wojem biz­ne­sowym, sprzedażą i mar­ke­tingiem. Posiada wie­lo­letnie doświad­czenie w nad­zo­ro­waniu i koor­dy­no­waniu dzia­łal­ności spółek, wpro­wa­dzaniu na rynek nowych pro­duktów i usług oraz reali­zacji stra­tegii rozwoju i sprzedaży pro­jektów deweloperskich.

JUSTYNA JACHNA

Anna Dużyńska posiada ponad 20-letnie doświad­czenie w branży dewe­lo­per­skiej zdobyte podczas pracy zarówno dla pol­skich, jak i zagra­nicznych firm. Spe­cja­lizuje się w …

MICHAŁ JACHNA

Doświad­czony spe­cja­lista w kie­ro­waniu budową inwe­stycji wie­lo­ro­dzinnych. Posiada upraw­nienia budowlane w branży kon­struk­cyjno –budow­lanej bez ogra­niczeń. Sprawuje nadzór i kon­trolę nad reali­zowaną budową

SZYMON PUTKOWSKI

Doświad­czony spe­cja­lista w kie­ro­waniu budową inwe­stycji wie­lo­ro­dzinnych. Posiada upraw­nienia budowlane w branży kon­struk­cyjno –budow­lanej bez ogra­niczeń. Sprawuje nadzór i kon­trolę nad reali­zowaną budową

CEZARY PRUSIK

Doświad­czony spe­cja­lista w kie­ro­waniu budową inwe­stycji wie­lo­ro­dzinnych. Posiada upraw­nienia budowlane w branży kon­struk­cyjno –budow­lanej bez ogra­niczeń. Sprawuje nadzór i kon­trolę nad reali­zowaną budową

Aluzyjna 21

Zre­ali­zowane osiedle nie­wąt­pliwe wyróżnia się nowo­czesną bryłą budynku oraz tęt­niącym zie­lenią dzie­dzińcem ze strefą relaksu, z licznymi i róż­no­rodnymi nasa­dze­niami, ławeczkami, sto­jakami na rowery oraz samo­ob­sługową stacją napraw rowerów. Kame­ralny, czte­ro­pię­trowy obiekt miesz­kalny, liczący 114 mieszkań o funk­cjo­nalnych, skro­jonych na miarę ocze­kiwań roz­kładach, został oddany do użyt­ko­wania w I kwartale 2022 roku.