Można zamieszkać na Aluzyjnej 21

Osiedle Alu­zyjna 21 na war­szaw­skiej Bia­łołęce zostało oddane do użyt­ko­wania w zapo­wia­danym ter­minie i czeka na pierw­szych mieszkańców.

Ponad 70 proc. mieszkań dostępnych w inwe­stycji zna­lazło swoich wła­ści­cieli, którzy już wkrótce odbiorą klucze do wyma­rzonego M.

Aluzyjna 21 – zakończenie prac budowlanych. 

Jak wszyscy dewe­lo­perzy na polskim rynku, również DWE Group doświad­czyło tur­bu­lencji wywo­łanych epi­demią COVID19, wojną na Ukrainie, wzrostem cen robót budow­lanych oraz inflacji cen wraz ze wzrostem stóp pro­cen­towych, które spo­wo­dowały zastój na rynku kre­dytów hipo­tecznych. Z tego powodu szcze­gólnie cie­szymy się, że w takich nie­pewnych czasach z suk­cesem dopro­wa­dzi­liśmy do zakoń­czenia robót budow­lanych naszej inwe­stycji w War­szawie na Białołęce- osiedla Alu­zyjna 21.