Szwedzka 4

Inwe­stycja przy Szwedzkiej 4 zna­lazła się w czo­łówce naj­bar­dziej pre­sto­żowych inwe­stycji nie tylko w dzielnicy Pragi Północ ale i na terenie całej War­szawy. W nowo­czesnym, pre­sti­żowym bydynku, oddanym do użyt­ko­wania pod koniec 2020 roku, z 103-ma lokalami miesz­kalnymi, 6‑ma lokalami usłu­gowymi i prze­stronną, pod­ziemną halą garażową, zna­lazły się również prze­szklone, uni­katowe, jed­no­po­ziomowe apar­ta­menty oraz apar­ta­menty dwu­po­ziomowe z pry­watnym taresem i ogródkiem. 

Wincentego 66

Magnacka 1 to inwe­stycja zlo­ka­li­zowana w kame­ralnej, miesz­ka­niowej części dzielnicy Ursus (Gołąbki). Obiekt miesz­kalny nie­wąt­pliwe wyróżnia się nie­ty­powym kształtem oraz pięknie zago­spo­da­ro­wanym terenem, z licznymi i róż­no­rodnymi nasa­dze­niami, ławeczkami i sto­jakami na rowery prze­zna­czonymi TYLKO dla miesz­kańców. To wszystko na zamkniętym i moni­to­ro­wanym terenie. Budynek sze­ścio­pię­trowy z antre­solami, liczący 73 miesz­kania o funk­cjo­nalnych roz­kładach i zróż­ni­co­wanej powierzchni od 26,5 m² do 100 m². Miesz­kania na ostatniej kon­dy­gnacji posiadają duże tarasy, a te na poniż­szych pię­trach balkony z prze­szkloną balu­stradą. Lokale miesz­kalne na par­terze zostały wzbo­gacone o kame­ralne, ogro­dzone ogródki z indy­wi­du­alnym oświetleniem.

Magnacka

Magnacka 1 to inwe­stycja zlo­ka­li­zowana w kame­ralnej, miesz­ka­niowej części dzielnicy Ursus (Gołąbki). Obiekt miesz­kalny nie­wąt­pliwe wyróżnia się nie­ty­powym kształtem oraz pięknie zago­spo­da­ro­wanym terenem, z licznymi i róż­no­rodnymi nasa­dze­niami, ławeczkami i sto­jakami na rowery prze­zna­czonymi TYLKO dla miesz­kańców. To wszystko na zamkniętym i moni­to­ro­wanym terenie. Budynek sze­ścio­pię­trowy z antre­solami, liczący 73 miesz­kania o funk­cjo­nalnych roz­kładach i zróż­ni­co­wanej powierzchni od 26,5 m² do 100 m². Miesz­kania na ostatniej kon­dy­gnacji posiadają duże tarasy, a te na poniż­szych pię­trach balkony z prze­szkloną balu­stradą. Lokale miesz­kalne na par­terze zostały wzbo­gacone o kame­ralne, ogro­dzone ogródki z indy­wi­du­alnym oświetleniem.

Aluzyjna 19

Inwe­stycja przy Szwedzkiej 4 zna­lazła się w czo­łówce naj­bar­dziej pre­sto­żowych inwe­stycji nie tylko w dzielnicy Pragi Północ ale i na terenie całej War­szawy. W nowo­czesnym, pre­sti­żowym bydynku, oddanym do użyt­ko­wania pod koniec 2020 roku, z 103-ma lokalami miesz­kalnymi, 6‑ma lokalami usłu­gowymi i prze­stronną, pod­ziemną halą garażową, zna­lazły się również prze­szklone, uni­katowe, jed­no­po­ziomowe apar­ta­menty oraz apar­ta­menty dwu­po­ziomowe z pry­watnym taresem i ogródkiem. 

Karczewska 16

Inwe­stycja przy Szwedzkiej 4 zna­lazła się w czo­łówce naj­bar­dziej pre­sto­żowych inwe­stycji nie tylko w dzielnicy Pragi Północ ale i na terenie całej War­szawy. W nowo­czesnym, pre­sti­żowym bydynku, oddanym do użyt­ko­wania pod koniec 2020 roku, z 103-ma lokalami miesz­kalnymi, 6‑ma lokalami usłu­gowymi i prze­stronną, pod­ziemną halą garażową, zna­lazły się również prze­szklone, uni­katowe, jed­no­po­ziomowe apar­ta­menty oraz apar­ta­menty dwu­po­ziomowe z pry­watnym taresem i ogródkiem. 

Komorska 37

Inwe­stycja przy Szwedzkiej 4 zna­lazła się w czo­łówce naj­bar­dziej pre­sto­żowych inwe­stycji nie tylko w dzielnicy Pragi Północ ale i na terenie całej War­szawy. W nowo­czesnym, pre­sti­żowym bydynku, oddanym do użyt­ko­wania pod koniec 2020 roku, z 103-ma lokalami miesz­kalnymi, 6‑ma lokalami usłu­gowymi i prze­stronną, pod­ziemną halą garażową, zna­lazły się również prze­szklone, uni­katowe, jed­no­po­ziomowe apar­ta­menty oraz apar­ta­menty dwu­po­ziomowe z pry­watnym taresem i ogródkiem. 

Prochowa 23

Inwe­stycja przy Szwedzkiej 4 zna­lazła się w czo­łówce naj­bar­dziej pre­sto­żowych inwe­stycji nie tylko w dzielnicy Pragi Północ ale i na terenie całej War­szawy. W nowo­czesnym, pre­sti­żowym bydynku, oddanym do użyt­ko­wania pod koniec 2020 roku, z 103-ma lokalami miesz­kalnymi, 6‑ma lokalami usłu­gowymi i prze­stronną, pod­ziemną halą garażową, zna­lazły się również prze­szklone, uni­katowe, jed­no­po­ziomowe apar­ta­menty oraz apar­ta­menty dwu­po­ziomowe z pry­watnym taresem i ogródkiem. 

Krypska 13

Inwe­stycja przy Szwedzkiej 4 zna­lazła się w czo­łówce naj­bar­dziej pre­sto­żowych inwe­stycji nie tylko w dzielnicy Pragi Północ ale i na terenie całej War­szawy. W nowo­czesnym, pre­sti­żowym bydynku, oddanym do użyt­ko­wania pod koniec 2020 roku, z 103-ma lokalami miesz­kalnymi, 6‑ma lokalami usłu­gowymi i prze­stronną, pod­ziemną halą garażową, zna­lazły się również prze­szklone, uni­katowe, jed­no­po­ziomowe apar­ta­menty oraz apar­ta­menty dwu­po­ziomowe z pry­watnym taresem i ogródkiem. 

Bursztynowa 14

Inwe­stycja przy Szwedzkiej 4 zna­lazła się w czo­łówce naj­bar­dziej pre­sto­żowych inwe­stycji nie tylko w dzielnicy Pragi Północ ale i na terenie całej War­szawy. W nowo­czesnym, pre­sti­żowym bydynku, oddanym do użyt­ko­wania pod koniec 2020 roku, z 103-ma lokalami miesz­kalnymi, 6‑ma lokalami usłu­gowymi i prze­stronną, pod­ziemną halą garażową, zna­lazły się również prze­szklone, uni­katowe, jed­no­po­ziomowe apar­ta­menty oraz apar­ta­menty dwu­po­ziomowe z pry­watnym taresem i ogródkiem. 

Krypska 25

Inwe­stycja przy Szwedzkiej 4 zna­lazła się w czo­łówce naj­bar­dziej pre­sto­żowych inwe­stycji nie tylko w dzielnicy Pragi Północ ale i na terenie całej War­szawy. W nowo­czesnym, pre­sti­żowym bydynku, oddanym do użyt­ko­wania pod koniec 2020 roku, z 103-ma lokalami miesz­kalnymi, 6‑ma lokalami usłu­gowymi i prze­stronną, pod­ziemną halą garażową, zna­lazły się również prze­szklone, uni­katowe, jed­no­po­ziomowe apar­ta­menty oraz apar­ta­menty dwu­po­ziomowe z pry­watnym taresem i ogródkiem.