DWE group

Wiarygodny partner

Stawiamy na dobrze zaprojektowane miejsca do życia. Realizujemy nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne inwestycje mieszkaniowe 

0

mieszkań w przy­go­to­waniu do końca 2027 

0

inwe­stycji w przygotowaniu 

0  tys. 

PUM
w przy­go­to­waniu

DWE Group od ponad 13 lat dostarcza na war­szawski rynek nowo­czesne i funk­cjo­nalne pro­jekty miesz­ka­niowe. Firma roz­po­częła dzia­łalność w 2010 roku pod szyldem SP Invest. Od tego czasu spółka zre­ali­zowała 18 inwe­stycji oraz prze­kazała klientom ponad 80 tys. mkw. miesz­ka­niowej (PUM) w takich dziel­nicach, jak: Praga Południe, Praga Północ, Ursus, Wawer, Tar­gówek i Białołęka.

W 2023 roku w związku ze wzrostem skali biznesu oraz dal­szymi szeroko zakro­jonymi planami rozwoju władze firmy zde­cy­dowały o prze­kształ­ceniu struktury i zmianie nazwy na DWE Group. Nowy skład wła­ści­cielski zapewnia znaczne zwięk­szenie zakresu dzia­łal­ności spółki oraz jej poten­cjału roz­wo­jowego. Dzięki doko­nanym mody­fi­kacjom możliwe jest inwe­sty­cyjne przy­spie­szenie oraz wejście na rynek najmu instytucjonalnego.

Na bieżąco obser­wujemy zmie­niające się trendy i potrzeby ludzi miesz­ka­jących w dużych mia­stach, dlatego nasze inwe­stycje są dosto­sowane do ich wymagań oraz trybu życia. Przy­go­to­wujemy pro­jekty z myślą o różnych grupach spo­łecznych i dbamy o to, aby każdy czuł, że jest u siebie. Nasze osiedla są przy­jazne dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami, miło­śników aktywnego trybu życia, rodzin z dziećmi, a także singli i seniorów.

0

mieszkań w przy­go­to­waniu do końca 2026 

0

inwe­stycji w przygotowaniu 

0  tys. 

PUM
w przy­go­to­waniu

Posiadamy sta­bilne zaplecze finansowe, pro­fe­sjo­nalny i zaan­ga­żowany zespół oraz misję two­rzenia dobrej jakości miejsc do życia: este­tycznych, pełnych zieleni funk­cjo­nalnych przestrzeni.

Wie­lo­letnie doświad­czenie kadry zarzą­dza­jącej DWE Group sprawia, że jesteśmy wia­ry­godnym part­nerem dla naszych klientów indy­wi­du­alnych, ale również dla naszych współ­in­we­storów z kraju i zagranicy, fun­duszy inwe­sty­cyjnych, banków czy wła­ści­cieli gruntów.

Two­rzymy przy­jazną prze­strzeń dla miesz­kańców Warszawy

Feel At Home

Nasz zespół

25 letnie doświadczenie kadry menadżerskiej

Stra­te­giczne kie­runki dzia­łania DWE Group wyznacza zespół doświad­czonych pro­fe­sjo­na­listów rynku nie­ru­cho­mości miesz­ka­niowych. Liderami zarzą­dza­jącymi zespołem DWE Group są wła­ści­ciele peł­niący zarazem funkcję Zarządu Spółki: Paweł Put­kowski oraz Anna Dużyńska. Ich kom­pe­tencje wza­jemnie się uzu­peł­niają i prze­nikają, tworząc spójną całość: doskonałe roze­znanie rynku miesz­ka­niowego w Polsce – z jednej strony, oraz bie­głość w pro­wa­dzeniu dużych trans­akcji nie­ru­cho­mo­ściowych i pro­jektów inwe­sty­cyjnych w formule joint venture z part­nerami pol­skimi i mię­dzy­na­ro­dowymi – z drugiej.

W struk­turze firmy funk­cjonują działy odpo­wie­dzialne za kom­pleksową reali­zację inwe­stycji – od wyboru loka­li­zacji, przez zakup gruntów, uzy­ski­wanie wyma­ganych pozwoleń, pro­jek­to­wanie, budowę – aż po oddanie budynku do użyt­ko­wania, prze­ka­zanie do portfela inwe­stor­skiego lub sprzedaż. O sku­teczność oraz wysoką jakość naszych działań dbają zaan­ga­żowane i zmo­ty­wowane zespoły, które doskonale odnajdują się w nie­ustannie zmie­nia­jącym się oto­czeniu eko­no­micznym, prawnym i gospodarczym.

Zgodnie z przy­jętymi stan­dardami ESG kła­dziemy nacisk na two­rzenie inklu­zywnego miejsca pracy. Nasi pra­cownicy mogą liczyć na wsparcie w zakresie rozwoju zawo­dowego i pod­no­szenia kwa­li­fi­kacji. Jednym z prio­ry­tetów DWE Group jest zapew­nienie bez­pie­czeństwa pracy na każdej z naszych budów.

Kluczowi pracownicy

PAWEŁ PUT­KOWSKI

Prezes Zarządu

Paweł Put­kowski jest związany z polskim rynkiem miesz­ka­niowym od ponad 27 lat. Karierę zawodową roz­po­czynał i kon­ty­nuował w takich firmach, jak: Echo Inve­stment, Grupa Catalina czy Sando Inmo­bi­liaria, gdzie pełnił funkcję general managera na Polskę. Od 2010 roku jako prezes zarządu pro­wadzi własną prężnie dzia­łającą firmę dewelopersko-inwestorską, początkowo pod nazwą SP Invest, a obecnie – DWE Group. Paweł Put­kowski jest również wie­lo­letnim pre­zesem Oddziału War­szaw­skiego oraz członkiem zarządu Pol­skiego Związku Firm Dewe­lo­per­skich (PZFD). Doskonale zna realia dzia­łal­ności dewe­lo­per­skiej w Polsce i łączy roz­ległe doświad­czenie zawodowe oraz praktykę z silnym poczuciem spo­łecznej odpo­wie­dzial­ności biznesu. Podejmuje liczne ini­cjatywy na rzecz polep­szenia warunków dla branży budow­nictwa miesz­ka­niowego oraz poprawę sytuacji urba­ni­stycznej miast. W aspekcie rozwoju gospo­dar­czego miast pod­kreśla istotę zrów­no­wa­żonych i spo­łecznie odpo­wie­dzialnych decyzji, opi­niując pro­jekty ustaw doty­czących budow­nictwa, w tym prze­pisów pozwa­la­jących inwe­storom na reali­zację zapla­no­wanych działań. 

Paweł Put­kowski, z wykształ­cenia architekt, przy­kłada wielką wagę do polep­szenia jakości archi­tektury i funk­cjo­nal­ności powsta­jących budynków oraz do poprawy ich efek­tyw­ności ener­ge­tycznej i mini­ma­li­zacji wpływu na śro­do­wisko. W swojej dzia­łal­ności zawo­dowej stawia na współ­pracę, dialog oraz zaufany zespół, z którym od lat realizuje pro­jekty. Jest rze­telnym, zaan­ga­żo­wanym i doce­nianym na rynku eks­pertem, który dąży do polep­szenia sytuacji sektora budow­lanego oraz warunków miesz­ka­niowych w Polsce.

ANNA DUŻYŃSKA

Wiceprezes Zarządu

Anna Dużyńska posiada ponad 20-letnie doświad­czenie w branży nie­ru­cho­mości. Spe­cja­lizuje się w doradztwie trans­ak­cyjnym i reali­zacji pro­jektów opartych na współ­pracy typu joint-venture. Jest także uznanym eks­pertem w przy­go­to­wy­waniu i kom­plek­sowym prze­pro­wa­dzaniu inwe­stycji zgodnych ze stan­dardami fun­duszy i inwe­storów mię­dzy­na­ro­dowych. W DWE Group pełni funkcję wice­pre­zeski, dbając o aspekty związane z roz­wojem firmy i wyty­czając nowe kie­runki jej dzia­łal­ności oparte o pro­jekty PRS, student housing oraz mixed-use. Jej ogromne doświad­czenie zdobyte na rynku komer­cyjnym wzmacnia kom­pe­tencje spółki w zakresie koope­racji z fun­du­szami inwe­sty­cyjnymi oraz współ­part­nerami i inwe­storami kapitałowymi. 

Do 2023 roku jako prezes zarzą­dzała polskim oddziałem bel­gij­skiej firmy dewe­lo­per­skiej Equilis. Pełniła również rolę dyrektora ds. inwe­stycji w Polnord, a wcze­śniej w Aldesa Polska, Capital Park czy PHN.

Anna Dużyńska jest sku­tecznym mene­dżerem oraz liderem, który dzięki zaan­ga­żo­waniu i sze­rokim kom­pe­tencjom wyznacza nowe cele i z suk­cesem je realizuje. Rozumie i dostrzega potrzebę zrów­no­wa­żonego rozwoju w dzia­łal­ności dewe­lo­per­skiej oraz pro­paguje pro­eko­lo­giczne roz­wią­zania w nowo­czesnym budow­nictwie. Aktywnie uczest­niczy również w two­rzeniu stra­tegii ESG dla DWE Group.

Anna Dużyńska jest absol­wentką Wydziału Zarzą­dzania i Eko­nomii Szkoły Głównej Han­dlowej w War­szawie oraz studiów pody­plo­mowych z zakresu obrotu nie­ru­cho­mo­ściami w Aka­demii Leona Koź­miń­skiego. Obecnie stu­diuje socjo­logię na Col­legium Cavitas.

BŁAŻEJ WROŃSKI

Dyrektor Finansowy

Błażej Wroński posiada ponad dwu­dzie­sto­letnie doświad­czenie na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych zdobyte w wio­dących spółkach w branży dewe­lo­per­skiej takich jak Atlas Estates, Sando Inmo­bi­liare czy Catalina Investment. 

Dys­ponuje grun­towną wiedzą z obszaru zarzą­dzania finansami, rachun­ko­wości finan­sowej i zarządczej oraz prze­pisów podat­kowych, dzięki czemu sku­tecznie wypra­cowuje mak­sy­malną wartość przed­się­biorstwa dla akcjonariuszy. 

Błażej Wroński jako doświad­czony strateg odpo­wiada za klu­czowe etapy procesu pla­no­wania i zarzą­dzania finansami, wska­zując kolejne kie­runki rozwoju firmy oraz efek­tywnie wyko­rzy­stuje szanse płynące z rynku do pomna­żania zaan­ga­żo­wanego w orga­ni­zacji kapitału. 

Jest absol­wentem Aka­demii Eko­no­micznej w Kato­wicach, na której uzyskał dyplom Magistra Eko­nomii oraz studiów pody­plo­mowych na wydziale rachun­ko­wości. Posiada Cer­ty­fikaty Mini­sterstwa Finansów Do Usłu­gowego Pro­wa­dzenia Ksiąg Rachun­kowych oraz Mię­dzy­na­ro­dowych Stan­dardów Spra­woz­daw­czości Finan­sowej Ernest&Young i Sto­wa­rzy­szenia Księ­gowych w Polsce. 

 

RENATA PAW­LU­KIEWICZ

Dyrektor Marketingu i Sprzedaży

Renata Paw­lu­kiewicz pracuje w DWE Group od 6 lat. Jako dyrektor mar­ke­tingu i sprzedaży odpo­wiada za kom­pleksowe opra­co­wanie i koor­dy­nację stra­tegii rozwoju i sprzedaży inwe­stycji DWE Group oraz za utrzy­my­wanie efek­tywnych relacji z klu­czowymi klientami i inte­re­sa­riu­szami spółki. 

Renata Paw­lu­kiewicz jest dyna­miczną, skon­cen­trowaną na celu liderką, która wyznacza kie­runek dzia­łania całego działu marketingowo-sprzedażowego DWE Group, reali­zując tym samym zało­żenia han­dlowe firmy. Bogate doświad­czenie i wszech­stronna wiedza branżowa prze­kłada się na jej doskonałe umie­jęt­ności przy­wódcze, komu­ni­ka­cyjne i decyzyjne. 

JUSTYNA JACHNA

Development Manager

Justyna Jachna od 6 lat współ­pracuje z DWE Group. Obecnie na sta­no­wisku deve­lopment managera zajmuje się kom­plek­sowym przy­go­to­waniem i reali­zacją pro­jektów spółki – od fazy kon­cep­cyjnej, poprzez pro­jek­to­wanie, budowę – aż do uzy­skania pozwo­lenia na użyt­ko­wanie i osta­teczne prze­ka­zania lokali klientom. Spe­cja­lizuje się w umowach pro­jek­towych, wyko­naw­czych i przy­łą­cze­niowych, ściśle współ­pra­cując z urzędami, insty­tu­cjami i gestorami mediów. Jest też pasjo­natką nowo­cze­snych roz­wiązań w budow­nictwie oraz pro­pa­ga­torką eko­lo­gicznych inwe­stycji, co doskonale wpisuje się w filo­zofię DWE Group. Z wykształ­cenia jest magi­strem inży­nierem budow­nictwa. Posiada upraw­nienia budowlane wyko­nawcze w spe­cjal­ności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

MICHAŁ JACHNA

Project Manager

Michał Jachna to doświad­czony project manager spe­cja­li­zujący się w nad­zo­ro­waniu budów osiedli wie­lo­ro­dzinnych. Z DWE Group jest związany od 4 lat. Przed dołą­czeniem do firmy zdo­bywał doświad­czenie w takich spółkach, jak Robyg czy Dorbud. Michał Jachna posiada upraw­nienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ogra­niczeń. Sprawuje nadzór i kon­trolę nad reali­zowaną budową w zakresie tech­nicznym oraz odpo­wiada za wdro­żenie nowo­cze­snych tech­no­logii w pod­ległym pro­jekcie budow­lanym. Posiada fachową wiedzę i wie­lo­letnie doświad­czenie w pro­wa­dzeniu robót zgodnie z prawem budow­lanym, doku­men­tacją tech­niczną, zasadami wiedzy i sztuki budow­lanej, zasadami BHP, harmonogramami. 

KAMIL JAWORSKI

Inżynier budowy

SZYMON PUT­KOWSKI

Asystent w dziale inwestycji

Szymon Put­kowski jest stu­dentem kie­runku Business Admi­ni­stration na Uni­wer­sy­tecie Amster­damskim, gdzie rozwija swoje zain­te­re­so­wanie finansami i stra­tegią biz­nesową przed­się­biorstw. W DWE Group wspiera dzia­łalność ope­ra­cyjną działu inwe­sty­cyjnego, wyko­rzy­stując zdobytą wiedzę i jed­no­cześnie posze­rzając swoje kom­pe­tencje oraz doświad­czenie w branży dewe­lo­per­skiej. Posiada cer­ty­fikat Business and Entre­pre­neurship Chelsea Business School i ciągle doskonali umie­jęt­ności biz­nesowe. Jest komu­ni­ka­tywny, sumienny oraz odpo­wie­dzialny, dzięki czemu stanowi mocne wsparcie dla firmy.

CEZARY PRUSIK

Project Manager

Cezary Prusik jest doświad­czonym inży­nierem budow­nictwa z wie­lo­letnią praktyką w zakresie kie­ro­wania i nad­zo­ro­wania prac zwią­zanych z budową inwe­stycji miesz­ka­niowych, han­dlowych, prze­my­słowych oraz uży­tecz­ności publicznej. W DWE Group pracuje od 11 lat. Wcze­śniej jego kariera zawodowa związana była m.in. z firmą Warbud. Cezary Prusik posiada upraw­nienia budowlane wyko­nawcze bez ogra­niczeń w spe­cjal­ności konstrukcyjno-budowlanej. Kieruje całością procesu reali­zacji budowy zgodnie z prawem budow­lanym i z zacho­waniem wysokich stan­dardów doty­czących jakości i bez­pie­czeństwa wyko­ny­wanych prac. Posiada doświad­czenie we wdra­żaniu i kon­troli systemu jakości ISO.

Jak działamy?

Standardy ESG

Feel At Home

Jak działamy?

2000

klientów zre­ali­zowało z nami marzenie o swoim domu 

Jesteśmy doświad­czonym dewe­lo­perem i godnym zaufania part­nerem biz­ne­sowym. Nasi klienci doce­niają ter­mi­nowość, jakość ofe­ro­wanych mieszkań, prze­strzeni wspólnych oraz obsługi klienta. Z kolei part­nerzy biz­nesowi zwracają uwagę na war­to­ściowe i atrak­cyjne pro­jekty inwe­sty­cyjne dostar­czane przez DWE Group, pod­kre­ślając jed­no­cześnie naszą wia­ry­godność oraz pro­fe­sjo­nalizm we współ­pracy. Jesteśmy członkiem Pol­skiego Związku Firm Dewe­lo­per­skich – orga­ni­zacji zrze­sza­jącej pro­fe­sjo­nalne pod­mioty funk­cjo­nujące w branży nie­ru­cho­mości w Polsce. Oznacza to również, że kie­rujemy się naj­lep­szymi prak­tykami rynkowymi.

Tak działamy:

  • Dla naszych osiedli wybieramy wygodne, dobrze sko­mu­ni­kowane loka­li­zacje z dostępem do róż­no­rodnych usług i nie­zbędnej infrastruktury 
  • Pro­jek­tujemy z myślą o zado­wo­leniu klientów, uwzględ­niając ich potrzeby i oczekiwania 
  • Two­rzymy pro­jekty archi­tek­to­niczne, które uwzględ­niają funk­cjo­nalność, jakość wykoń­czenia i estetykę 
  • Wdrażamy nowo­czesne roz­wią­zania budynkowe, których celem jest zwięk­szenie efek­tyw­ności ener­ge­tycznej oraz ogra­ni­czenie kosztów utrzy­mania nieruchomości 
  • Pla­nujemy i reali­zujemy pro­jekty w oparciu o naj­lepsze praktyki ESG w zakresie zrów­no­wa­żonej urba­ni­zacji, ochrony śro­do­wiska natu­ralnego i pod­nie­sienia jakości życia 
  • Aran­żujemy zielone prze­strzenie wspólne, tereny rekre­acyjne, place zabaw, ponieważ zależy nam na two­rzeniu przy­ja­znych miejsc do życia 
  • Reali­zujemy pro­jekty przy­stępne cenowo z myślą o zwięk­szeniu dostęp­ności mieszkań 
  • Inwe­storom insty­tu­cjo­nalnym ofe­rujemy opty­malne pro­jekty przy­go­towane zgodnie z wyma­ga­niami sta­wianymi nowo­czesnym miesz­kaniom na wynajem 
  • Part­nerom biz­ne­sowym ofe­rujemy bez­pieczne inwe­sto­wanie na rynku miesz­ka­niowym z atrak­cyjną stopą zwrotu 
  • Ciągle się roz­wijamy, dosto­so­wujemy do warunków ryn­kowych i wycho­dzimy z nowymi ini­cja­tywami wobec naszych klientów indy­wi­du­alnych i biznesowych. 
0

mieszkań w przy­go­to­waniu do końca 2026 

0

inwe­stycji w przygotowaniu 

0  tys. 

PUM
w przy­go­to­waniu

Wieloletni partnerzy