W przygotowaniu

Lelka

Zre­ali­zowane osiedle nie­wąt­pliwe wyróżnia się nowo­czesną bryłą budynku oraz tęt­niącym zie­lenią dzie­dzińcem ze strefą relaksu, z licznymi i róż­no­rodnymi nasa­dze­niami, ławeczkami, sto­jakami na rowery oraz samo­ob­sługową stacją napraw rowerów. Kame­ralny, czte­ro­pię­trowy obiekt miesz­kalny, liczący xxx mieszkań o funk­cjo­nalnych, skro­jonych na miarę ocze­kiwań roz­kładach, został oddany do użyt­ko­wania w I kwartale 20xx roku.

Liczba mieszkań: 220

Metraże mieszkań: 40-120 m2

Ilośc budynków: 3

Powierzchnia działki: 10 000 m2

PUM: 6086,56

PUMiU: 6086,56

Inne dane: 000000

Inne dane: 000000