już od 9500 zł / m kw.

Igańska 19

Inwe­stycja przy Szwedzkiej 4 zna­lazła się w czo­łówce naj­bar­dziej pre­sto­żowych inwe­stycji nie tylko w dzielnicy Pragi Północ ale i na terenie całej War­szawy. W nowo­czesnym, pre­sti­żowym bydynku, oddanym do użyt­ko­wania pod koniec 2020 roku, z 103-ma lokalami miesz­kalnymi, 6‑ma lokalami usłu­gowymi i prze­stronną, pod­ziemną halą garażową, zna­lazły się również prze­szklone, uni­katowe, jed­no­po­ziomowe apar­ta­menty oraz apar­ta­menty dwu­po­ziomowe z pry­watnym taresem i ogródkiem. 

Liczba mieszkań: 220

Metraże mieszkań: 40-120 m2

Ilośc budynków: 3

Powierzchnia działki: 10 000 m2

PUM: 6086,56

PUMiU: 6086,56

Inne dane: 000000

Inne dane: 000000