już od 9500 zł / m kw.

Magnacka

Magnacka 1 to inwe­stycja zlo­ka­li­zowana w kame­ralnej, miesz­ka­niowej części dzielnicy Ursus (Gołąbki). Obiekt miesz­kalny nie­wąt­pliwe wyróżnia się nie­ty­powym kształtem oraz pięknie zago­spo­da­ro­wanym terenem, z licznymi i róż­no­rodnymi  nasa­dze­niami, ławeczkami i sto­jakami na rowery prze­zna­czonymi TYLKO dla miesz­kańców. To wszystko na zamkniętym i moni­to­ro­wanym terenie. Budynek sze­ścio­pię­trowy z antre­solami, liczący 73 miesz­kania o funk­cjo­nalnych roz­kładach i zróż­ni­co­wanej powierzchni od 26,5 m² do 100 m². Miesz­kania na ostatniej kon­dy­gnacji posiadają duże tarasy, a te na poniż­szych pię­trach balkony z prze­szkloną balu­stradą. Lokale miesz­kalne na par­terze zostały wzbo­gacone o kame­ralne, ogro­dzone ogródki z indy­wi­du­alnym oświetleniem.

Liczba mieszkań: 220

Metraże mieszkań: 40-120 m2

Ilośc budynków: 3

Powierzchnia działki: 10 000 m2

PUM: 6086,56

PUMiU: 6086,56

Inne dane: 000000

Inne dane: 000000