Można zamieszkać na Aluzyjnej 21

Osiedle Aluzyjna 21 na warszawskiej Białołęce zostało oddane do użytkowania w zapowiadanym terminie i czeka na pierwszych mieszkańców. Ponad 70 proc. mieszkań dostępnych w inwestycji znalazło swoich właścicieli, którzy już wkrótce odbiorą klucze do wymarzonego M.

Osiedle Alu­zyjna 21 na war­szaw­skiej Bia­łołęce zostało oddane do użyt­ko­wania w zapo­wia­danym ter­minie i czeka na pierw­szych mieszkańców.

Ponad 70 proc. mieszkań dostępnych w inwe­stycji zna­lazło swoich wła­ści­cieli, którzy już wkrótce odbiorą klucze do wyma­rzonego M.

Alu­zyjna 21 na war­szaw­skiej Bia­łołęce to kame­ralny, pię­cio­pię­trowy budynek z 83 miesz­ka­niami. Posiada ergo­no­micznie zapro­jek­towane 1‑, 2‑, 3‑, 4‑, 5- pokojowe lokale o powierzchni od 29 m² do 124 m². Alu­zyjna 21 wyróżnia się nowo­cześnie zapro­jek­towaną bryłą budynku oraz zie­lonym dzie­dzińcem. Budynek posiada trzy ele­ganckie klatki schodowe z cicho­bieżnymi windami oraz halę garażową z miej­scami posto­jowymi i komórkami loka­tor­skimi. Inwe­stycja jest doskonale sko­mu­ni­kowana z centrum miasta. Wygodny i szybki dojazd zapew­niają linie auto­busowe z pętlą Nowo­dwory, zaś do głównych arterii dzielnicy należą frag­menty dróg kra­jowych: ul. Modlińska i Trasa Toruńska, a także ul. Płochocińska. 

Bia­łołęka pod względem budow­nictwa miesz­ka­niowego jest naj­szybciej roz­wi­ja­jącym się obszarem w stolicy, a jed­no­cześnie utrzymuje status jednej z naj­spo­koj­niej­szych dzielnic War­szawy. Kom­pleksy leśne, liczne parki, rezerwat przyrody i ścieżki rowerowe zapew­niają miesz­kańcom moż­liwość rekreacji i odpo­czynku wśród zieleni, jak również aktywnego spę­dzania wolnego czasu. Wszystko to sprawia, że Bia­łołęka jest atrak­cyjnym miejscem do życia. DWE Group dostrzegała te atuty i planuje kolejne inwe­stycje na tym obszarze.