Aluzyjna 21 – zakończenie prac budowlanych. 

Jak wszyscy deweloperzy na polskim rynku, również DWE Group doświadczyło turbulencji wywołanych epidemią COVID19, wojną na Ukrainie, wzrostem cen robót budowlanych oraz inflacji cen wraz ze wzrostem stóp procentowych, które spowodowały zastój na rynku kredytów hipotecznych. Z tego powodu szczególnie cieszymy się, że w takich niepewnych czasach z sukcesem doprowadziliśmy do zakończenia robót budowlanych naszej inwestycji w Warszawie na Białołęce- osiedla Aluzyjna 21.

Prężnie dzia­ła­liśmy, dokła­dając starań, aby inwe­stycja oddana została w ter­minie. Docenili Nas nasi klienci co bardzo sza­nujemy. Z 86 mieszkań w inwe­stycji sprze­da­liśmy 62 i pozo­stało nam jeszcze tylko 24 miesz­kania. Już wkrótce nowi miesz­kańcy będą odbierać klucze do swoich mieszkań.

Inwe­stycja Alu­zyjna 21 na war­szaw­skiej Bia­łołęce, to kame­ralny, pię­cio­pię­trowy obiekt miesz­kalny liczący 83 miesz­kania. Posiada ergo­no­micznie zapro­jek­towane 1‑, 2‑, 3‑, 4‑, 5- pokojowe lokale o powierzchni od 29 m² do 124 m². Swoje wyma­rzone miesz­kanie znajdą tutaj rodziny z dziećmi, pary, single oraz seniorzy. 

Osiedle Alu­zyjna 21 wyróżnia się nowo­cześnie zapro­jek­towaną bryłą budynku oraz zie­lonym dzie­dzińcem. Budynek posiada trzy ele­ganckie klatki schodowe z cicho­bieżnymi windami oraz halę garażową z miej­scami posto­jowymi i komórkami lokatorskimi. 

Inwe­stycja Alu­zyjna 21 jest doskonale sko­mu­ni­kowana z centrum miasta. Wygodny i szybki sposób dojazdu zapew­niają linie auto­busowe z pętlą Nowo­dwory, zaś do głównych arterii dzielnicy należą frag­menty dróg kra­jowych: ul. Modlińska i Trasa Toruńska, a także ul. Płochocińska. 

Dzielnica Bia­łołęka, pod względem budow­nictwa jest naj­szybciej roz­wi­ja­jącym się obszarem w Stolicy Polski jed­no­cześnie utrzy­mując status jednej z naj­spo­koj­niej­szych dzielnic War­szawy. Kom­pleksy leśne, liczne parki, rezerwat przyrody i ścieżki rowerowe zapew­niają miesz­kańcom dzielnicy udany wypo­czynek. Są to powody, dla których DWE Group było, jest i będzie budowało kolejne osiedla w tej zie­lonej dzielnicy. W planach firmy są kolejne inwe­stycje na Bia­łołęce, na ul. Głę­bockiej i Berensona.