Dla inwestorów

Polski rynek mieszkaniowy ma olbrzymi potencjał. Szacunki wskazują, że wciąż brakuje od 1,5 do 2 mln mieszkań

Niski poziom ryzyka 

Potencjalnie wysokie zyski 

umowa o wspólne przedsięwzięcie 

DWE Group spe­cja­lizuje się w reali­zacji wie­lo­ro­dzinnych pro­jektów miesz­ka­niowych o różnej skali – od poje­dyn­czych budynków po wie­lo­etapowe osiedla. Zre­ali­zo­wa­liśmy dotychczas 18 inwe­stycji, a do 2027 roku zamie­rzamy oddać do użytku sześć kolejnych projektów.

Aktu­alnie sku­piamy się na pozy­ski­waniu part­nerów kapi­ta­łowych, aby wspólnie budować kolejne osiedla miesz­ka­niowe skie­rowane do klientów indy­wi­du­alnych lub inwe­storów rynku najmu insty­tu­cjo­nalnego (PRS) oraz fun­duszy inwe­sty­cyjnych zain­te­re­so­wanych domami studenckimi.

Zapra­szamy do współ­pracy inwe­storów, którzy, tak jak my, dostrzegają potencjał pol­skiego rynku miesz­ka­niowego i moż­li­wości, jakie generuje. Z uwagi na posiadane kom­pe­tencje – doświad­czenie, zespół pro­fe­sjo­na­listów, przy­szło­ściową stra­tegię, bazę zabez­pie­czonych pro­jektów oraz nie­ustanną chęć rozwoju – DWE Group jest wia­ry­godnym part­nerem dla inwe­storów, fun­duszy, insty­tucji finan­su­jących czy wła­ści­cieli gruntów. 

Aktywnie poszu­kujemy nowych terenów, na których możemy reali­zować nasze przed­się­wzięcia. Zakupy działek finan­sujemy z wła­snych środków bądź korzy­stamy ze współ­pracy z part­nerami finan­sowymi w formule joint venture. 

Pla­nując inwe­stycje, szcze­gólną uwagę poświęcamy kwe­stiom ESG — czyn­nikom śro­do­wi­skowym, spo­łecznej odpo­wie­dzialność i ładowi korporacyjnemu.

Podstawowy zakres działań deweloperskich DWE:

 • analizy rynku, przy­go­to­wy­wanie studium wyko­nal­ności oraz budże­to­wanie inwestycji,
 • naby­wanie gruntów lub zabez­pie­czanie praw opcji zakupu gruntów, 
 • prze­pro­wa­dzanie pro­cesów due diligence,
 • uzy­ski­wanie warunków zabudowy, decyzji śro­do­wi­skowych oraz innych wyma­ganych dokumentów,
 • przy­go­to­wy­wanie pro­jektów budowlanych,
 • uzy­ski­wanie wszelkich pozwoleń budow­lanych i na użytkowanie,
 • budo­wanie nie­zbędnej infrastruktury,
 • orga­ni­zo­wanie i uzy­ski­wanie finan­so­wania inwestycji,
 • prze­pro­wa­dzanie nadzoru budowy,
 • two­rzenie stra­tegii marketingowo-sprzedażowej projektu,
 • sprzedaż inwe­stycji lub poszcze­gólnych mieszkań.