Polityka Prywatności

Klauzula infor­ma­cyjna 

(na pod­stawie art. 14 RODO) 

Admi­ni­stra­torem Pani/Pana danych oso­bowych jest spółka wskazana poniżej:

DWE Group Sp. z o.o. z sie­dzibą w War­szawie, ul. Szwedzka 4/32; 03 – 419

 1. Cele i sposoby prze­twa­rzania danych oso­bowych w obszarze działań mar­ke­tin­gowych. Admi­ni­strator jest odpo­wie­dzialny za reali­zacje obo­wiązków infor­ma­cyjnych tj. prze­ka­zy­wanie infor­macji o prze­twa­rzaniu danych oso­bowych oraz wyznaczył punkt kon­taktowy w sprawach ochrony danych oso­bowych: DWE Group Sp. z o.o. z sie­dzibą w War­szawie, ul. Szwedzka 4/32; 03 – 419 War­szawa lub drogą email: sprzedaz@dwegroup.pl
 2. Pani/ Pana dane osobowe są prze­twa­rzane w nastę­pu­jącym wspólnym celu i w oparciu o nastę­pującą pod­stawę prawną wyni­kającą z prze­pisów Ogólnego roz­po­rzą­dzenia o ochronie danych oso­bowych (zwanym dalej, także jako „RODO”): 

Cel prze­twa­rzania danych Pod­stawa prawna prze­twa­rzania danych 
Prze­sy­łanie mate­riałów promocyjno-reklamowych doty­czących Współ­ad­mi­ni­stra­torów, takich jak pro­fe­sjo­nalne biu­letyny lub zapro­szenia konferencyjne.art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uza­sad­niony interes — mar­keting bez­po­średni pro­duktów i usług). 
(na pod­stawie odrębnych prze­pisów prawa wybrane formy komu­ni­kacji takie jak np. wysy­łanie mate­riałów rekla­mowych email mogą wymagać uzy­skania dodat­kowej Pani/Pana zgody). 
 1. Źródłem Pani/Pana danych oso­bowych są strony inter­netowe Spółek z Grupy DWE Group.
 2. Kate­gorie prze­twa­rzanych danych obejmują dane kon­taktowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email, numer telefonu. 
 3. Odbiorcami Pani / Pana danych oso­bowych będą pod­mioty świad­czące usługi na rzecz Admi­ni­stratora, w szcze­gól­ności obsługę infor­ma­tyczną i usługi mar­ke­tingowe. Odbiorcami danych oso­bowych mogą być także pod­mioty upo­waż­nione do odbioru danych na pod­stawie prze­pisów prawa. 
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą prze­cho­wywane do czasu wnie­sienia przez Panią /Pana sprzeciwu wobec prze­twa­rzania danych. Po wska­zanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archi­wi­zowane przez czas, w którym wła­ściwe przepisy prawa nakazują prze­cho­wanie danych lub przez okres przedaw­nienia ewen­tu­alnych roszczeń. 
 5. W związku z prze­twa­rzaniem danych oso­bowych przy­sługują Pani / Panu nastę­pujące prawa 
 • prawo dostępu do treści danych, prawo do spro­sto­wania danych, prawo do usu­nięcia danych, prawo do ogra­ni­czenia prze­twa­rzania danych, prawo do sprzeciwu wobec prze­twa­rzania danych,
 • prawo do wnie­sienia skargi do organu nad­zor­czego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bowych) w przy­padku uznania, że prze­twa­rzanie danych oso­bowych narusza przepisy Ogólnego roz­po­rzą­dzenia o ochronie danych. 
 1. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zasto­so­wanie w zakresie wyni­ka­jącym z prze­pisów Ogólnego roz­po­rzą­dzenia o ochronie danych. Reali­zacja praw odbywa się poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres punktu kon­tak­towego (wska­zanego w pkt. 2 powyżej). 
 2. Podanie przez Panią / Pana danych oso­bowych jest nie­zbędne dla otrzy­my­wania mate­riałów promocyjno-reklamowych oraz kon­taktu bezpośredniego. 

Cia­steczka (cookies)

www.dwegroup.pl może wyko­rzy­stywać cia­steczka, czyli małe pliki tek­stowe wysyłane do kom­putera odwie­dza­jącego iden­ty­fi­kujące go w sposób potrzebny do uprosz­czenia i przy­spie­szenia dzia­łania serwisu. Cia­steczka są nie­szko­dliwe dla kom­putera, jak również dla użyt­kownika i jego danych. Każdy użyt­kownik może je wyłączyć w usta­wie­niach własnej przeglądarki.

Wyłą­czenie lub blokada obsługi cookies może spo­wo­dować nie­pra­wi­dłowe dzia­łanie naszej witryny. Jeśli Twoja prze­glą­darka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyra­żenie zgody na sto­so­wanie cookies przez naszą witrynę.

Google Ana­lytics

www.dwegroup.pl korzysta z Google Ana­lytics, usługi analizy oglą­dal­ności stron inter­ne­towych udo­stęp­nianej przez Google, Inc. („Google”). Google Ana­lytics używa „cookies”, czyli plików tek­stowych umiesz­czanych na kom­pu­terze użyt­kownika w celu umoż­li­wienia witrynie prze­ana­li­zo­wania sposobu, w jaki użyt­kownicy z niej korzy­stają. Infor­macje gene­rowane przez cookie na temat korzy­stania z witryny przez użyt­kownika (włącznie z jego adresem IP) będą prze­ka­zywane spółce Google i prze­cho­wywane przez nią na ser­werach w Stanach Zjednoczonych.

www.dwegroup.pl zastrzega sobie prawo do wpro­wa­dzania zmian w niniejszej Polityce Pry­wat­ności. Polityka Pry­wat­ności obo­wiązuje wszystkie osoby odwie­dzające nasz serwis.