Kontakt z nami

Formularz kontaktowy

Przy­słu­gujące prawa: dostępu do treści danych, spro­sto­wania danych, usu­nięcia danych, ogra­ni­czenia prze­twa­rzania danych, sprzeciwu wobec prze­twa­rzania danych, wnie­sienia skargi do organu nad­zor­czego. Wyco­fanie zgody jest możliwe poprzez prze­słanie zgło­szenia na adres sprzedaz@dwegroup.pl. Więcej infor­macji na temat prze­twa­rzania danych oso­bowych znajduje się w Klauzuli infor­ma­cyjnej RODO.