Standardy
ESG

Odpo­wie­dzialność społeczna

Wybie­rając loka­li­zacje dobrze sko­mu­ni­kowane z dostępem do usług i nie­zbędnej infra­struktury w naj­bliższej okolicy, przy­czy­niamy się do inte­gracji lokalnych spo­łecz­ności, tworząc więzi i dobro­są­siedzkie relacje. Budujemy również świa­domość eko­lo­giczną wśród naszych interesariuszy.

Ważnym ele­mentem działań podej­mo­wanych przez DWE Group na rzecz spo­łecz­ności jest two­rzenie miejsca pracy, które nie wyklucza z uwagi na płeć, kolor skóry, wyznanie czy orien­tację sek­sualną, ale jest róż­no­rodne, otwarte i przy­jazne. Zależy nam, aby pra­cownicy czuli się ważną częścią firmy, dlatego dbamy o dobrą komu­ni­kację i atmosferę, bez­pie­czeństwo, sta­bilne warunki zatrud­nienia oraz płac. Ofe­rujemy moż­li­wości pod­no­szenia kwa­li­fi­kacji zawo­dowych, uczest­nictwa w cie­kawych pro­jektach mię­dzy­ze­spo­łowych. Takie podejście sprawia, że jesteśmy kon­ku­ren­cyjnym pracodawcą.

Budow­nictwo i branża dewe­lo­perska to wyso­ko­emi­syjne sektory gospo­darki wyma­gające szcze­gólnej uwagi w zakresie ochrony śro­do­wiska oraz zrów­no­wa­żonego rozwoju miast. W DWE Group jesteśmy świadomi spo­czy­wa­jących na nas obo­wiązków oraz odpo­wie­dzial­ności wyni­ka­jącej z wpływu dzia­łal­ności dewe­lo­per­skiej na oto­czenie, dlatego pra­cujemy zgodnie z wyznacz­nikami naj­lep­szych praktyk doty­czących ESG. Dbałość o śro­do­wisko (ang. envi­ronment), spo­łeczność (ang. social) oraz ład kor­po­ra­cyjny (ang. gover­nance) plasuje nas w gronie firm, które skru­pu­latnie wypeł­niają zobo­wią­zania w tym zakresie oraz realizują inwe­stycje z uwzględ­nieniem i posza­no­waniem opinii inte­re­sa­riuszy firmy.

Śro­do­wisko naturalne

Dzia­łania pro­eko­lo­giczne są pod­sta­wowym ele­mentem reali­zacji każdego pro­jektu, nad którym pra­cujemy. Sta­wiamy na poprawę efek­tyw­ności ener­ge­tycznej budynków, sto­sujemy liczne roz­wią­zania eko­lo­giczne i dążymy do opty­ma­li­zacji pro­jektów pod kątem emisji CO2 oraz zużycia zasobów natu­ralnych w trakcie budowy i póź­niejszej eks­plo­atacji. Dla wszystkich nowo roz­po­czętych inwe­stycji pla­nujemy pozyskać cer­ty­fikaty eko­lo­giczne, będziemy także mon­tować insta­lacje foto­wol­ta­iczne do obsługi części wspólnych, a tereny zielone obsadzać lokalnymi gatunkami roślin. Kła­dziemy nacisk na ogra­ni­czenie wyko­rzy­stania surowców nie­od­na­wialnych, a tym samym na zmniej­szenie ilości odpadów budowlanych.

Czynniki śro­do­wi­skowe, spo­łeczna odpo­wie­dzialność i ład kor­po­ra­cyjny – kwestie ESG są dziś ważnym ele­mentem decyzji biz­ne­sowych DWE Group.

W codziennej pracy kie­rujemy się naj­wyż­szymi, świa­towymi stan­dardami Cor­porate Gover­nance, czyli ładu kor­po­ra­cyjnego. Jesteśmy trans­pa­rentną orga­ni­zacją z jasną strukturą orga­ni­za­cyjną, odzwier­cie­dlającą nasz model biz­nesowy i war­tości firmy. Pro­wa­dzimy przej­rzystą komu­ni­kację z naszymi inte­re­sa­riu­szami. Działamy zgodnie etyką biz­nesową, zasadami rów­ności płci, bez dys­kry­mi­nacji reli­gijnych, co bez­po­średnio prze­kłada się na wysoką jakość sto­so­wanych umów z pra­cow­nikami, współ­pra­cow­nikami, pod­wy­ko­nawcami i klientami.

Trosz­czymy się o śro­do­wisko, sto­sujemy politykę zrów­no­wa­żonego rozwoju w budow­nictwie oraz pro­wa­dzimy dzia­łania mające na celu budo­wanie świa­do­mości eko­lo­gicznej wśród naszych part­nerów i klientów. W naszych inwe­sty­cjach sta­wiamy na poprawę efek­tyw­ności ener­ge­tycznej budynków, sto­sujemy liczne roz­wią­zania eko­lo­giczne i dążymy do opty­ma­li­zacji pod kątem emisji CO2 i zużycia zasobów natu­ralnych. Jesteśmy aktu­alnie w pro­cesie cer­ty­fi­kacji BREEM.

Ład kor­po­ra­cyjny

 Jako orga­ni­zacja biz­nesowa działamy trans­pa­rentnie i zgodnie z prawem, kie­rując się etyką zawodową oraz pro­wadząc odpo­wiednią wewnętrzną i zewnętrzną politykę infor­ma­cyjną. Uwzględ­niamy możliwe ryzyka wyni­kające z funk­cjo­no­wania na zmiennym rynku, aby dbać o naszych interesariuszy.

Trosz­czymy się o śro­do­wisko, sto­sujemy politykę zrów­no­wa­żonego rozwoju w budow­nictwie oraz pro­wa­dzimy dzia­łania mające na celu budo­wanie świa­do­mości ekologicznej 

nazwa inwestycji